Windows sisteminin açarını necə öyrənmək olar?

Bir çox noutbukların üzərində original Windows açarı gəlir.Lakin sistem viruslara görə və ya uzun müddət istifadədən sonra dona bilər.Sistemin açarını yaxşı olardı ki,donmamışdan qabaq öyrənib bir yerə yazasınız.Sistemin açarını aşağıdakı üsulla öyrənmək olar.

1)Bunun üçün ilk olaraq yerinə yetirilən xüsusi skript faylı yaradırıq.Verilən kodu notepad-də sənəd  yaradıb içərisinə atırıq

Set WshShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
regKey = “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\”
DigitalProductId = WshShell.RegRead(regKey & “DigitalProductId“)
Win8ProductName = “Windows Product Name: ” & WshShell.RegRead(regKey & “ProductName“) & vbNewLine
Win8ProductID = “Windows Product ID: ” & WshShell.RegRead(regKey & “ProductID“) & vbNewLine
Win8ProductKey = ConvertToKey(DigitalProductId)
strProductKey =”Windows Key: ” & Win8ProductKey
Win8ProductID = Win8ProductName & Win8ProductID & strProductKey
MsgBox(Win8ProductKey)
MsgBox(Win8ProductID)
Function ConvertToKey(regKey)
    Const KeyOffset = 52
    isWin8 = (regKey(66) \ 6) And 1
    regKey(66) = (regKey(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
    j = 24
    Chars = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789
    Do
        Cur = 0
        y = 14
        Do
            Cur = Cur * 256
            Cur = regKey(y + KeyOffset) + Cur
            regKey(y + KeyOffset) = (Cur \ 24)
            Cur = Cur Mod 24
            y = y -1
        Loop While y >= 0
        j = j -1
        winKeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & winKeyOutput
        Last = Cur
    Loop While j >= 0
    If (isWin8 = 1) Then
        keypart1 = Mid(winKeyOutput, 2, Last)
        insert = “N
        winKeyOutput = Replace(winKeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
        If Last = 0 Then winKeyOutput = insert & winKeyOutput
    End If
    a = Mid(winKeyOutput, 1, 5)
    b = Mid(winKeyOutput, 6, 5)
    c = Mid(winKeyOutput, 11, 5)
    d = Mid(winKeyOutput, 16, 5)
    e = Mid(winKeyOutput, 21, 5)
    ConvertToKey = a & “” & b & “” & c & “” & d & “& e
End Function
2)Sənədi Save As(Cохранить как) variantını seçərək  acar.vbs fayl kimi yaddaşa veririk.
3)Yaratdığımız faylın üstünə basırıq və sistemin açarını əldə edirik.

 

Sosial şəbəkələrdə paylaşın

Comments are closed.